/* JCJP */ Terapia Manualna / Fizjoterapia Gliwice - Gabinet, kursy. Stanisław Legocki
KURSY

Obowiązuje od: 19.11.2018 Wersja: 01

POLITYKA JAKOŚCI

Terapia Manualna Stanisław Legocki jest placówką dydaktyczną objętą systemem oświaty.
Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług szkoleniowych organizacja wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001:2015.
Zadaniem placówki jest organizacja kształcenia ustawicznego w postaci kursów terapii manualnej i kursów dla fizjoterapeutów i lekarzy w sposób zapewniający im:
- zdobycie odpowiednich kwalifikacji, wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia danej formy kształcenia ustawicznego,
- przygotowanie do pracy zawodowej z pacjentami w sposób zgodny z zasadami etycznymi, wymogami wiedzy fachowej, oczekiwaniami praktyki gospodarczej oraz potrzebami rynku pracy,
- tworzenie warunków do kształtowania zachowań promujących zdrowy tryb życia i sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu,
- kształtowanie postaw promujących dalszy rozwój zawodowy, intelektualny i społeczny takich jak: odpowiedzialność, uczciwość, wiarygodność, rzetelność, kreatywność i podejmowanie inicjatyw, szacunek do pacjenta, kultura osobista.

Powyższe realizujemy poprzez:
- zapewnienie starannie dobranych trenerów w oparciu o wymagane kwalifikacje,
- ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- śledzenie zmian i zapewnienie szkoleń zgodnie z aktualnymi standardami,
- ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i spełnianie wymagań prawnych w zakresie prowadzonej działalności,
- reagowanie na zmiany w wymaganiach klientów i bieżąca ocenia stopnia satysfakcji klientów.


Właściciel zobowiązuje się do zatwierdzenia i weryfikacji celów jakościowych, zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji polityki.

Zatwierdził
Stanisła Legocki.
Właściciel