/* JCJP */ Terapia Manualna / Fizjoterapia Gliwice - Gabinet, kursy. Stanisław Legocki
KURSY

Kursy terapii manualnej

- szczegóły kursu MT I
- szczegóły kursu MT II


MT I - etap I (kurs podstawowy)

Szkolenie według wytycznych Niemieckiego Związku Fizjoterapeutów Sektora Prywatnego IFK e.V. w Bochum (DFOMT, IFOMPT).

Składa się z 10 czterodniowych modułów (EB, E2, KI, KII, E3, EM, KIII, KIV, KM, repetytorium i egzamin - w sumie 340 godzin). Kurs zakończony jest teoretycznym egzaminem pisemnym oraz praktycznym obejmującym zakres całego szkolenia (opis egzaminu poniżej). Warunkiem przystąpienia do egzaminu terapii manualnej jest zaliczenie wszystkich dziewięciu modułów kursu MT I. Do egzaminu można podchodzić pomimo braku udziału w godzinach klinicznych!

Warunkiem otrzymania certyfikatu MT I jest:
- zdany egzamin
- oddanie jednego pełnego rozpoznania pacjenta według standardów kursu
- zaliczenie minimum 60 godz. klinicznych w formach:
1. z kursów stabilizacji (maksymalnie 16 godz.)
2. udział w tematycznych godzinach klinicznych organizowanych przez mgr Annę Szal
3. udział w kursie anatomii prosektoryjnej mgr Michała Szlęzaka
4. indywidualna "superwizja" u wskazanych asystentów kursów.

Celem godzin klinicznych MT I jest zespolenie wiedzy rozłożonej na dziewięć modułów, wdrożenie jej do pracy z pacjentem oraz pomoc w przygotowaniu się do egzaminu. Zajęcia odbywają się we wskazanych gabinetach fizjoterapii. Terminy i tematyka poszczególnych spotkań, podawana jest uczestnikom z wyprzedzeniem, celem aktywnego udziału. Koszt - 100zł/dzień (8 godzin). Koszt godzin klinicznych może ulec niewielkim zmianom, zależnie od kosztów wynajmu sali oraz kosztów organizacyjnych.

Certyfikat upoważnia do brania udziału w kolejnym etapie kursu (MT II) oraz do wykonywania technik manualnych.

Opis kursu podstawowego MT I:

Moduł I EB - Kończyny Basis
Historia TM.
Podstawy terapii manualnej.
Rozpoznanie w ramach TM jako fundament terapii manualnej (clinical reasoning).
Funkcjonalna anatomia, zrozumienie psychosocjalnego modelu myślenia terapeutycznego, anatomia palpacyjna (in vivo)
Badanie wszystkich stawów kończyn oraz stawu skroniowo-żuchwowego.
Dokumentacja rozpoznania EB (Basis)

Moduł II - E II - Techniki mobilizacyjne wszystkich stawów kończyn
Zrozumienie fenomenu bólu, jak i schematy bólowe w ramach TM.
Teorie tłumaczące zjawisko „referred pain”.
Kryteria planowania terapii.
Techniki mobilizacyjne jednowymiarowe wszystkich stawów kończyn oraz stawu skroniowo-żuchwowego.
Uszkodzenia tkanki, proces naprawczy oraz fazy gojenia tkanek, zmiany w tkance łącznej pod wpływem unieruchomienia, terapia w ramach TM dla każdej z faz gojenia.

Moduł III - K I (kręgosłup)
Teoria: anatomia, biomechanika stawów kręgosłupa, żeber, miednicy, rozpoznanie ogólne, dokumentacja rozpoznania.
Praktyka: palpacja, badanie stawów międzykręgowych od C2 -C3 do L5-S1, żeber oraz stawów krzyżowo-biodrowych i spojenia łonowego.

Moduł IV - K II (kręgosłup)
Teoria: anatomia funkcjonalna kręgosłupa cd., podstawy neurologii (fizjologia, funkcje, podstawy badania).
Praktyka: jednowymiarowe techniki mobilizacyjne w rejonie stawów kręgosłupa od C2 -C3 do L5-S1, żeber oraz stawów krzyżowo-biodrowych; metody ryglowania kręgosłupa do selektywnych technik mobilizacyjnych. Dyferencja dysfunkcji stawowych i problemów dyskalnych podczas badania manualnego.

Moduł V - E III (kończyny)
Teoria: Staw temporo-mandibularis, tkanka łączna (fizjologia, rola), wpływ faktorów psycho-socjalnych na dysfunkcje narządu ruchu. Ważne mechanizmy bólowe: inhibicji (hamowanie) bólu, peryferyjana sensabilizacja (obwodowe uwrażliwienie); centralna sensabilizacja (centralne uwrażliwienie); referred pain (ból promieniujący), założenia terapii przeciwbólowej oraz terapii hypomobilności. Rozpoznanie bólu schronizowanego w ramach fizjoterapii oraz propozycje terapii w ramach MT dla schronizowanych pacjentów. Dokładne omówienie konfliktu panewkowo – udowego i „psoas impingement” otsx możliwości ich rozpoznania w ramach terapii manualnej (objawy, dolegliwości, obrazy RTG).
Praktyka: trójwymiarowe techniki mobilizacyjne kończyn, techniki szybkiej mobilizacji stawów kończyn.

Moduł VI - EM (kończyny-mięśnie)
Teoria: układ mięśniowy (fizjologia i funkcja), badanie dysfunkcyjnych mięśni testami dyferencji (różnicowania) mięśniowej.
Praktyka: mięśniowe techniki mobilizacji stawów kończyn; selektywna diagnostyka mięśni kończyn; terapia struktur mięśniowych w rejonie kończyn (powięzie, tonus, kontrola motoryczna oraz trening stabilizacyjny). Metody detonizacji mięśni (PIR poizometryczna relaksacja; RI recyprokalna inhibicja), źródła niestabilności oraz utraty motorycznej kontroli, łańcuchy kinematyczne, dysbalanse mięśniowe, mechanizmy tworzenia się „palucha koślawego” i „ostrogi piętowej” - obraz kliniczny, możliwe kompensacje.

Moduł VII - K III (kręgosłup)
Teoria: anatomia i biomechanika stawów szczytowo obrotowych (C0-C1, C1-C2), podstawy badania neurologicznego, problemy odkorzeniowe, peryferyjne, centralne, patomechanika zespołów dyskowych w lędźwiowym odcinku kręgosłupa.
Praktyka: testy bezpieczeństwa w rejonie szyjnego odcinka kręgosłupa, trójwymiarowe badanie stawów międzykręgowych.; dyferencja struktur i funkcji (dysk, stawy ZAP, struktury więzadłowe), badanie stawów szczytowo–obrotowych.

Moduł VIII - K IV (kręgosłup)
Teoria: anatomia funkcjonalna kręgosłupa cd., problemy w rejonie nerwów obwodowych; ból głowy pochodzenia szyjnego; metody trójpłaszczyznowego ryglowania kręgosłupa.
Praktyka: trójpłaszczyznowe techniki mobilizacyjne, mobilizacja stawów szczytowo-obrotowych.

Moduł IX - KM (kręgosłup-mięśnie)
Teoria: Anatomia mięśni tułowia. Wpływ schematów ruchowych na funkcje, nowe drogi stabilizacji lokalnej na podstawie najnowszych badań klinicznych. Osteopatyczne pojęcir „MET” („Muscle – Energy – Technics”) oraz przełożenie go na język terapii manualnej, techniki mobilizacji mięśniowej w obrębie kręgosłupa, stabilności kręgosłupa (stabilność lokalna i globalna), sztywności mięśniowe, strefa neutralna w stawach międzykręgowych, motoryczna kontrola, funkcja wyprzedzająca mięśni stabilizujących. Problem niestabilności segmentalnej oraz najczęściej występujące formy klinicznej niestabilności. Możliwości terapii manualnej w diagnozowaniu niestabilności oraz stabilizacyjne strategie terapeutyczne.
Praktyka: Trening stabilizacyjny oraz reedukacja kontroli motorycznej. Mięśniowe techniki mobilizacji stawów międzykręgowych i stawów szczytowo–obrotowych.

Moduł X - kurs egzaminacyjny
Powtórka materiału
Egzamin pisemny (2 godz. 3 pytania wybrane z całego materiału).
Egzamin praktyczny (losowo wybrane 2 zadania praktyczne z zakresu kończyn i kręgosłupa).

Cena modułu 1050 zł.