/* JCJP */ Terapia Manualna / Fizjoterapia Gliwice - Gabinet, kursy. Stanisław Legocki
KURSY

Kursy terapii manualnej

- szczegóły kursu MT I
- szczegóły kursu MT II


Terapia manualna wg standardu IFOMPT

Kurs bazuje na standardach Międzynarodowej Federacji Fizjoterapeutów Ortopedycznych i Manualnych (IFOMPT) i Europejskiej Federacji Akademii Szkół Terapeutów Manualnych (European Federation of Academies for Manual Therapy - EFAMT).

Szkolenia terapii manualnej organizowane przez Stanisława Legockiego oparte są o system szkolenia IFK e.V. (niemiecki Związek Fizjoterapeutów Sektora Prywatnego) i organizacji DFOMT. Twórcą i wieloletnim nauczycielem był Alf Anso Brokmeier, który już od 1984 r. prowadził kursy w kooperacji z norweskimi nauczycielami i współtwórcami TM (Odd Hagen), uzyskując pełne poparcie komitetu IFOMPT. Obecnie przewodniczącym organizacji DFOMT jest Martin Thil.
Istotne znaczenie dla kursu miała współpraca z kierownikiem kursów IFK e.V. w Bochum - Torstenem Krystant’em. Kurs wykorzystuje najnowszą wiedzę z zakresu fizjoterapii, równocześnie integrując idee bazujące na „evidence based practice” równoległych uznanych szkół terapii manualnej. Kurs poszerzony został o wieloletnie przemyślenia, wiedzę oraz doświadczenie prowadzącego Stanisława Legockiego.

Szkolenia odbywają się wg następujących wytycznych:

1. jakość badania wg międzynarodowych standardów Clinical Reasoning
2. funkcjonowanie poszczególnych systemów organizmu i ich wzajemne oddziaływanie (min. narządy wewnętrzne, psychosomatyka)
3. techniki mobilizacji, dla stawów obwodowych i kręgosłupa
4. dysfunkcje stawowe: hypomobilność i niestabilność
5. funkcjonalność, kompensacyjne schematy ruchowe, motoryczna kontrola
6. terminologia
7. wskazania i przeciwwskazania do terapii.

Odbiorcy kursu:

Wymogiem udziału w kursach jest ukończenie szkoły policealnej lub wyższej na kierunku fizjoterapia (technik, licencjat, magister). W kursie brać udział mogą również rehabilitanci oraz lekarze ze specjalnością w rehabilitacji, neurologii i ortopedii. Do zakwalifikowania na kurs wymagana jest kopia dyplomu potwierdzającego w/w kwalifikacje.

Przebieg szkolenia:

Zajęcia praktyczne i teoretyczne łączą w sobie podstawy kliniczne z perspektywy terapii manualnej. Uczestnik dostaje informacje jak wykonać badanie, skonstruować plan leczenia, jak zastosować pasywne i aktywne techniki terapeutyczne. Podstawy zajęć teoretycznych obejmują następujący zakres: anatomia funkcjonalna, fizjologia mięśni, neurologia, biomechanika i diagnostyka RTG. Diagnozowanie i leczenie zaburzeń funkcjonalnych w układzie ruchu, które są przyczyną zmian w strukturach mięśniowych, nerwowych albo stawowych, są najpierw omawiane teoretycznie i demonstrowane, następnie ćwiczone praktycznie. Ważnym elementem całego szkolenia jest również zaliczenie tzw. „godzin klinicznych”, czyli zajęć praktycznych.

Szkolenie składa się z dwóch etapów:

MT I - etap I (kurs podstawowy)
Składa się z 10 czterodniowych modułów (10 x 34 godziny) zawierających wiadomości z zakresu podstaw terapii manualnej, anatomii funkcjonalnej oraz psychosomatyki. Praktyczna część szkolenia obejmuje umiejętność selektywnego badania pacjenta (wg. najnowszych standardów Clinical Reasoning), terapii pasywnych, mięśniowych technik mobilizacyjnych kończyn i kręgosłupa oraz technik szybkiej mobilizacji w rejonie kończyn. Szkolenie uprawnia do wykonywania technik manualnych.

MT II - etap II (kurs doskonalący)
Warunkiem udziału w kursie MTII jest zdany egzamin kursu MT I. Kurs poszerzający obejmuje teorię i praktykę technik rozpoznania klinicznego oraz szybkiej mobilizacji, integruje badania naukowe z różnych dziedzin („evidence based practice”) np. biomechanika, radiologia, psychologia, patofizjologia (mechanizmy bólu, schorzenia przewlekłe). Wiodącym tematem kursu jest łączenie informacji płynących ze wszystkich układów (m.in. nerwowy, mięśniowy) w łańcuchy funkcjonalne. Rozpatrywany jest także wpływ układu wegetatywnego na funkcje i powstawanie dysfunkcji.


* Prowadzący wraz z organizatorami zastrzega sobie prawo do udzielenia zniżki na kursy dla wybranych osób, w liczbie 2-3 na kurs.